Gebruiksvoorwaarden Lease

eetkoeriers.nl werft bezorgers en managers door heel Nederland
Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Digital Selling Group. (handelend onder de naam Eetkoeriers.nl, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwstraat 5, 5552 BT te Valkenswaard , geregistreerd in het handelsregister onder nummer 54524245 , Btw-identificatienummer NL001245236B38.

Artikel 1 - Definities
(i)     Afnemer                                    Elke partij die met Eetkoeriers.nl een Leaseovereenkomst sluit voor
het afnemen van Leaseproducten van Eetkoeriers.nl en het aankopen van producten van Eetkoeriers.nl
(ii)      Algemene Voorwaarden    Deze algemene leasevoorwaarden.
(iii)    Digital Selling Group.         De rechtspersoon die deze Algemene Voorwaarden gebruikt en die
met Afnemer een Leaseovereenkomst of aankoop overeenkomst sluit, zal sluiten of heeft gesloten, ook te noemen  Eetkoeriers.nl
(iv)     Bezorger                                    Natuurlijk persoon die werkzaamheden
verricht in opdracht van Afnemer ten behoeve van de (last-mile delivery) dienstverlening van Afnemer en gebruikmaakt van het Leaseproduct.
(v)      Leaseovereenkomst            Alle overeenkomsten tussen Eetkoeriers.nl en Afnemer waarin
afspraken zijn gemaakt over het ter beschikking stellen van Leaseproducten door Eetkoeriers.nl  aan Afnemer.
(vi)    Leaseperiode                          De periode waarin Afnemer recht heeft op het gebruik van het
Leaseproduct.
(vii)   Leaseproduct(en)                 Een e-bike, Fietsbox en/of accu.
(viii) Offertes                                    Alle offertes, aanbieding, opdrachtbevestigingen en/of andere
uitingen van Eetkoeriers.nl die tot doel hebben een Leaseovereenkomst te sluiten met Afnemer.
(ix)    Termijnbedrag                       Het door Afnemer wekelijks of maandelijks aan Eetkoeriers.nl te betalen bedrag
voor het gebruik en onderhoud van de Leaseproducten, zoals gespecificeerd in de Leaseovereenkomst.

Artikel 2 - Toepasselijkheid en wijziging
1.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Eetkoeriers.nl , Leaseovereenkomsten en daaraan gerelateerde en/of daaruit voortvloeiende (vervolg)overeenkomsten tussen Eetkoeriers.nl  en Afnemer.
2.         De algemene inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Afnemer zijn niet geldig en worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
3.         Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Leaseovereenkomst of daaraan gerelateerde overeenkomsten worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen.
4.         Eetkoeriers.nl  heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging voor bestaande Leaseovereenkomsten is rechtsgeldig door mededeling daarvan aan Afnemer.
5.         Bij een materiële tussentijdse wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Eetkoeriers.nl  de wijziging uiterlijk 2 maanden voor inwerktreding bekendmaken aan Afnemer. Binnen deze termijn is Afnemer gerechtigd de Leaseovereenkomst tussentijds te beëindigen. Indien Afnemer binnen deze termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijziging, wordt aangenomen dat Afnemer met de wijziging heeft ingestemd.
6.         Als bepalingen in de Leaseovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn, heeft de bepaling in de Leaseovereenkomst voorrang.
7.         Alle bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden maken daar een onlosmakelijk onderdeel van uit.

Artikel 3 - Offerte en totstandkoming Leaseovereenkomst
1.         Alle Offertes van Eetkoeriers.nl  zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin vermelde periode, tenzij door Eetkoeriers.nl  anders is aangegeven.
2.         Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Eetkoeriers.nl  verstrekte gegevens waarop Eetkoeriers.nl  haar Offerte heeft gebaseerd.
3.         Offertes van Eetkoeriers.nl  zijn geldig voor de in de Offerte genoemde termijn. Indien er geen termijn in de Offerte vermeld staat, is de Offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de Offerte is uitgebracht.
4.         De Leaseovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de Offerte of ondertekening van de Leaseovereenkomst door Afnemer.
5.         Door Afnemer aan de Offerte aangebrachte wijzigingen maken géén onderdeel uit van de Leaseovereenkomst, tenzij de wijzigingen schriftelijk door Eetkoeriers.nl  zijn bevestigd.
6.         Indien Eetkoeriers.nl  een bevestiging naar Afnemer stuurt, is deze bevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van de Leaseovereenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

Artikel 4 - Prijzen
1.         Alle in de Offerte en Leaseovereenkomst vermelde bedragen zijn exclusief btw.
2.         Het Termijnbedrag is door Eetkoeriers.nl  berekend aan de hand van de op dat moment bekende gegevens en rekening houdend met de gewenste Leaseperiode.
3.         Eetkoeriers.nl  mag de Termijnbedragen te allen tijde na de totstandkoming van de Leaseovereenkomst wijzigen in de volgende gevallen:
       -          als na ondertekening van de Leaseovereenkomsten belastingen of heffingen in verband met het bezit of gebruik van het Leaseproduct gewijzigd worden en/of worden ingevoerd;
       -          als tussen de ondertekening van de Leaseovereenkomst en de aflevering van het Leaseproduct de aanschafprijs van het Leaseproduct wordt verhoogd;
-                  als de verzekeringspremies die door Eetkoeriers.nl  worden betaald wijzigen;
       -          als de specificatie van het Leaseproduct op verzoek van Afnemer, dan wel als gevolg van wettelijke verplichtingen wijzigt.
4.         Een wijziging van het Termijnbedrag op basis van dit artikel geeft Afnemer géén recht de Leaseovereenkomst te beëindigen.

Artikel 5 – Aanvang en duur van Leaseovereenkomst
1.         Iedere Leaseovereenkomst vermeldt de ingangsdatum van de Leaseovereenkomst en de duur van de Leaseperiode.
2.         De Leaseovereenkomst eindigt als de in de Leaseovereenkomst overeengekomen Leaseperiode is verstreken. Een eventuele verlenging van de Leaseovereenkomst zal nader tussen Partijen overeen worden gekomen. Afnemer zal verplicht blijven tot het betalen van de verschuldigde (Termijn) bedragen voor (het gebruik van) het Leaseproduct totdat deze retour is bij Eetkoeriers.nl .

Artikel 6 - Aflevering Leaseproduct
1.         De afleverdatum geldt als ingangsdatum van de Leaseperiode.
2.         Indien het Leaseproduct gereed staat voor aflevering krijgt Afnemer hiervan een bericht van Eetkoeriers.nl .
3.         Afnemer maakt na dit bericht een afleverings- dan wel ophaalafspraak voor de Leaseproducten, waarbij de afleveringsdatum niet later is dan 5 werkdagen na verzending van het bericht door Eetkoeriers.nl  dat het Leaseproduct gereed stond.
4.         Indien geen tijdige aflevering- dan wel ophaal afspraak wordt gemaakt, wordt de afleverdatum vastgesteld op 5 werkdagen na verzending van het bericht door Eetkoeriers.nl  dat het Leaseproduct gereed stond.
5.         Indien tussen Partijen een datum is afgesproken voor aflevering van de Leaseproducten, maar de Leaseproducten niet (kunnen) worden afgenomen door Afnemer, geldt de vergeefse afleverdatum als ingangsdatum van de Leaseperiode.
6.         Indien Afnemer de Leaseproducten niet afneemt, is Afnemer verplicht alle schade die Eetkoeriers.nl  daardoor leidt, waaronder – maar niet beperkt tot – alle verschuldigde Termijnbedragen voor de overeengekomen Leaseperiode en/of kosten in verband met een vergeefse aflevering, te vergoeden.
7.         De Leaseproducten worden afgeleverd bij Afnemer op het door Afnemer in de Leaseovereenkomst opgegeven adres, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
8.         Bij de aflevering van het Leaseproduct wordt door de persoon die de Leaseproducten in ontvangst neemt een geldig legitimatiebewijs getoond en wordt door deze persoon de ontvangstbevestiging getekend. Deze persoon wordt geacht de Afnemer rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
9.         Door ondertekening van de ontvangstbevestiging bij aflevering bevestigt de Afnemer dat het Leaseproduct dat aan Afnemer afgeleverd is in goede staat verkeert en beantwoordt aan de Leaseovereenkomst en gebruiksklaar is bevonden.
10.     Tijdens de aflevering geconstateerde defecten of schades worden door Afnemer in de ontvangstbevestiging vermeld op straffe van verval van alle rechten van Afnemer.
11.     Op het moment van aflevering gaat het risico voor schade aan het Leaseproduct over op Afnemer.
12.     Overschrijding van door Eetkoeriers.nl  genoemde (af)leveringstermijnen leveren geen verzuim op voor Eetkoeriers.nl . (Af)leveringstermijnen zijn streefdata en kunnen nooit als fatale data worden geïnterpreteerd.

Artikel 7 - Betalingen
1.       Afnemer dient verschuldigde (Termijn) bedragen aan Eetkoeriers.nl  te betalen inclusief btw en in Euro’s.
2.       Afnemer is verplicht de verschuldigde (Termijn) bedragen steeds tijdig te betalen.
3.       Verschuldigde (Termijn) bedragen moeten steeds op de vervaldatum van de factuur zijn bijgeschreven op de bankrekening van Eetkoeriers.nl .
4.       Afnemer machtigt Eetkoeriers.nl  om alle verschuldigde bedragen, waaronder ook – maar niet uitsluitend –  Termijnbedragen, het eigen risico van de verzekering, reparatiekosten en/of en herstelkosten rond de vervaldatum van de factuur te incasseren van de bankrekening van Afnemer middels automatische incasso.
5.       Eventuele boetes van Afnemer als gevolg van het gebruik van de Leaseproducten door Afnemer, Bezorgers of derden, worden per ommegaande – maar in ieder geval vóór de vervaldatum van betreffende boete - geïncasseerd middels automatische incasso.
6.       Door ondertekening van een SEPA Incassomachtiging in de Leaseovereenkomst verleent Afnemer toestemming aan Ebike4Delivery om de verschuldigde (Termijn) bedragen te (laten) incasseren van Afnemers bankrekening en om voorafgaand aan de Leaseperiode EUR 1,- af te schrijven ter verificatie van de bankrekening van Afnemer. Indien deze verificatie door Eetkoeriers.nl  niet lukt, is Eetkoeriers.nl  niet gehouden tot het ter beschikking stellen van de Leaseproducten aan Afnemer. Afnemer blijft de in de Leaseovereenkomst overeengekomen (Termijn) bedragen verschuldigd voor de duur van de Leaseperiode.
7.       In het geval van niet tijdige betaling is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd over het niet tijdig betaalde (Termijn) bedrag.
8.       Eetkoeriers.nl  heeft bij niet tijdige betaling het recht om verschuldigde bedragen te verhogen met de daadwerkelijke gerechtelijke kosten, waaronder ook begrepen de kosten voor juridische bijstand, ook voor zover zij het liquidatietarief overschrijden en alle buitengerechtelijke (incasso)kosten die Eetkoeriers.nl  heeft gemaakt, met een minimum van vijftien procent (15%) van het niet tijdige betaalde verschuldigde bedrag.
9.       Indien Afnemer de betaling nadat zij in verzuim is geraakt weer voortzet, worden deze betalingen eerst verrekend met de verschuldigde rente, vervolgd door steeds het oudste verschuldigde (Termijn)bedrag.
10.   Facturen ontvangt Afnemer op het bij Eetkoeriers.nl  bekende e-mailadres. Indien het e-mailadres van afnemer wijzigt, dan geeft Afnemer dat door aan Eetkoeriers.nl .
11.   Niet door Afnemer ontvangen facturen veranderen niets aan de betalingsverplichting van Afnemer.
12.   Ook als een Leaseproduct om wat voor reden dan ook niet kan worden gebruikt, blijft Afnemer verplicht te betalen.

Artikel 8 - Eigendom Leaseproduct
1.       Het Leaseproduct blijft altijd eigendom van Eetkoeriers.nl , tenzij tussen Partijen schriftelijk andersluidend overeen wordt gekomen.
2.       Afnemer mag het Leaseproduct niet verkopen, verpanden of anderszins (laten) bezwaren.
3.       Afnemer verklaart ermee bekend te zijn dat Eetkoeriers.nl  gerechtigd is de eigendom van de Leaseproducten over te (laten) dragen en de Leaseovereenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten door derden te laten voortzetten en verklaart hiermee op voorhand akkoord te zijn.

Artikel 9 – Accessoires
1.         Voor het aanbrengen van accessoires of andere wijzigingen of toevoegingen aan het Leaseproduct is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Eetkoeriers.nl  verplicht. De voorwaarden zijn in ieder geval dat de accessoires aangebracht en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan het Leaseproduct ontstaat.

Artikel 10 - Gebruik Leaseproduct
1.         De Leaseproducten mogen uitsluitend worden gebruikt door Bezorgers voor last-mile delivery. Het Leaseproduct mag niet gebruikt worden voor andere dan deze doeleinden, niet limitatief is het volgende niet toegestaan: vervoer van personen en/of dieren, gebruik voor rijlessen of gebruik in het kader van wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- en/of betrouwbaarheidsritten.
2.         Voorafgaand aan ieder gebruik van het Leaseproduct is de Bezorger verplicht om de bruikbaarheid van het Leaseproduct te controleren, waaronder – maar niet beperkt tot – de bandenspanning, correcte werkzaamheid van voor- en achterlicht, remmen en richting aanwijzing van de E-bike
3.         Het Leaseproduct wordt door Afnemer en/of Bezorger conform de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden,  bijgevoegd als bijlage – de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden bij deze Algemene Voorwaarden en te raadplegen, gebruikt en onderhouden. Afnemer verklaart zichzelf en Bezorgers bekend met de werking en de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden van het Leaseproduct.
4.         Bij het gebruik van het Leaseproduct dienen Bezorgers zich te houden aan alle wettelijke verplichtingen, zoals – maar niet beperkt tot – het beschikken over een geldig rijbewijs bij het gebruik van een e-scooter.
5.         Bezorgers van de Leaseproducten mogen geen alcohol, verdovende middelen en/of medicijnen die de rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden tot zich nemen of hebben genomen op het moment dat zij gebruikmaken van de Leaseproducten.
6.         In geval van schade of een defect aan het Leaseproduct is het Afnemer en/of Bezorger niet toegestaan het Leaseproduct te gebruiken als  dat kan leiden tot verergering van de schade, het defect of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
7.         Afnemer zal de  Leaseproducten niet aan derden in (mede-)gebruik afstaan tenzij aan bezorgers en met vooraf toestemming van Eetkoeriers.nl
8.         Zonder toestemming van Eetkoeriers.nl  is het Afnemer en/of Bezorger niet toegestaan om de Leaseproducten buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen.
9.         Het doen en laten van Bezorgers in verband met de Leaseproducten komt voor rekening van Afnemer alsof het Afnemers eigen doen en laten is. Afnemer is ook verantwoordelijk om te controleren of de Bezorgers van de Leaseproducten de bepalingen in dit artikel en gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden naleven.

Artikel 11 – Onderhoud en reparaties
1.         Afnemer zal zich ten aanzien van de Leaseproducten gedragen als een goed huisvader conform de aard en de bestemming daarvan en deze en dient zelf zorg te dragen voor het onderhoud zoals vermeld in bijlage 1 – de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden.
2.         Afnemer houdt bij wanneer de Leaseproducten een onderhoudsbeurt nodig hebben. Zodra een onderhoudsafspraak nodig is, maakt Afnemer een afspraak met Eetkoeriers.nl  voor onderhoud via email.
3.         Eetkoeriers.nl  heeft het recht – zonder daarbij enige verplichting naar zich toe te trekken - eenmaal per jaar te controleren of Afnemer zich aan de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden houdt. Eetkoeriers.nl  kan onaangekondigd een controle uitvoeren.
4.         Alle onderhoud en reparaties aan de Leaseproducten worden in beginsel uitgevoerd door Eetkoeriers.nl , tenzij Eetkoeriers.nl  voorafgaande schriftelijke toestemming aan Afnemer heeft gegeven het onderhoud of de reparatie bij een ander onderhouds- of herstelbedrijf te laten uitvoeren.
5.         Indien een Leaseproduct een defect heeft, dan dient Afnemer hiervan direct, in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen na constatering, een melding te maken aan Eetkoeriers.nl
6.         Afnemer heeft recht op het aantal onderhoudsbeurten ten aanzien van de Leaseproducten, zoals bepaald in de Leaseovereenkomst. Dit houdt in dat de in de Leaseovereenkomst overeengekomen onderhoudsbeurten voor rekening van Eetkoeriers.nl  komen bij normaal gebruik van de Leaseproducten door Afnemer.
7.         In de volgende gevallen – maar niet uitsluitende deze gevallen – is in ieder geval géén sprake van normaal gebruik. Dit betekent dat de onderhouds- en reparatiekosten van het Leaseproduct voor rekening van Afnemer komen (voor eventuele dekking van schade aan de Leaseproducten, zie artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden):
-          Indien Afnemer geen onderhoud heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren aan de Leaseproducten conform de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden (bijlage 1);
-          Indien het Leaseproduct niet is gebruikt conform artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden;
-          Vervangings- herstel- en/of reparatiewerkzaamheden aan het Leaseproduct als gevolg van schade door toedoen van Bezorger, Afnemer, een derde of andere van buitenaf komende oorzaken;
-          (Verergering van) schade die ontstaat door het gebruik van een defect of beschadigd Leaseproduct;
-          Schade aan het Leaseproduct die is ontstaan doordat Afnemer en/of Bezorger het Leaseproduct aan een derde heeft verhuurd en/of ter beschikking gesteld;
-          Schade die is ontstaan aan het Leaseproduct op het moment dat het Leaseproduct werd gebruikt voor een ander doel dan last-mile delivery;
-          Schade die is ontstaan door vermissing van het Leaseproduct en de bij het Leaseproduct behorende sleutels of de bediening van de alarminstallatie of hij het Leaseproduct behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs);

Artikel 12 - Vervangend Leaseproduct
1.         Een vervangend Leaseproduct tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden – uitgevoerd door Eetkoeriers.nl  - maakt onderdeel uit van de Leaseovereenkomst.
2.         Eetkoeriers.nl  is te allen tijde gerechtigd het Leaseproduct voor de verdere duur van de Leaseovereenkomst te vervangen door een Leaseproduct van een gelijk of nagenoeg gelijk type of uitvoering.
3.         Indien onderhoud en/of reparatie voortvloeit uit niet naleving van de verplichtingen in artikel 10, 11 en 13 van deze Algemene Voorwaarden of de reparatie het gevolg is geen normaal gebruik, komen de kosten voor een vervangend Leaseproduct voor rekening van Afnemer.

Artikel 13 – Schademeldingsprotocol
1.         In geval van schade aan het Leaseproduct, Bezorger of een derde, brengt Afnemer Eetkoeriers.nl  hiervan per direct op de hoogte.
2.         Documenten die betrekking hebben op de schade, zoals schadeformulieren, getuigenverklaringen en proces-verbalen, moet Afnemer direct naar Eetkoeriers.nl  versturen.
3.         In het geval van diefstal van de Leaseproducten doet Afnemer direct na constatering van diefstal aangifte bij de politie en overlegt Afnemer per aangetekende post altijd de 2 originele sleutels van het Leaseproduct aan Eetkoeriers.nl  of een door Eetkoeriers.nl  verzekeringsexpert. Het politierapport stuurt Afnemer direct na ontvangst naar Eetkoeriers.nl  per e-mail en aangetekende post.
4.         Diefstal of vermissing van sleutel(s) meldt Afnemer direct bij Eetkoeriers.nl  en daarvan doet Afnemer direct aangifte bij de politie. Het politierapport stuurt Afnemer direct na ontvangst naar Eetkoeriers.nl  per e-mail en aangetekende post.

Artikel 14 – Schade en verzekering Leaseproduct
1.         De polisvoorwaarden van de (casco) verzekering voor de Leaseproducten zijn bijgevoegd als bijlage 2.  
2.         Schade aan de Leaseproducten, waarvoor - ook als de verzekering conform de polis dekking zou bieden - geen uitkering door de verzekering wordt gedaan, komt voor rekening van Afnemer.
3.         Voor zover aan het Leaseproduct of een derde door de verzekering wordt gedekt, zal Afnemer per schadegeval een eigen risico te voldoen van:
-          EUR 250 in het geval van een accu;
-          EUR 250 in het geval van een E-bike;
4.         Afnemer is vanaf het moment van aflevering van het Leaseproduct aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis gerelateerd aan het Leaseproduct. Indien krachtens een door Eetkoeriers.nl  afgesloten verzekering uitkering wordt gedaan aan Eetkoeriers.nl , laat dat de aansprakelijkheid van de Afnemer onverlet.
5.         Wanneer de verzekering om een andere reden dekking weigert is Afnemer volledig aansprakelijk voor de kosten en schade van Eetkoeriers.nl  als gevolg daarvan.
6.         Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen die zich op het Leaseproduct bevonden en/of accessoires die Afnemer zelf heeft aangebracht en niet opgenomen zijn in de Leaseovereenkomst, komen altijd voor rekening van Afnemer.
7.         Indien de het schademeldingsprotocol in artikel 13 niet in acht wordt genomen door Afnemer komt de (gevolg)schade, waaronder – maar niet uitsluitend – kosten vanwege de weigering van uitkering, voor rekening van Afnemer.

Artikel 15 - Beëindiging van de Leaseovereenkomst
1.         Tussentijdse opzegging van de Leaseovereenkomst door Afnemer is niet mogelijk, behoudens de
        omstandigheid in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden.
2.         Als de Leaseovereenkomst toch tussentijd wordt beëindigd door Afnemer, is Afnemer de Termijnbedragen van de resterende in de Leaseovereenkomst overeengekomen Leaseperiode verschuldigd.
3.         Eetkoeriers.nl  is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van alle Leaseovereenkomsten tussen Afnemer en Eetkoeriers.nl  geheel of gedeeltelijk op te schorten of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring, zonder gerechtelijke tussenkomst, met de onmiddellijke ingang, te beëindigen of te ontbinden zonder dat Eetkoeriers.nl  verplicht zal zijn tot enige schadevergoeding, met behoud van alle aan Eetkoeriers.nl  toekomende rechten op vergoeding van kosten, schade en rente en heeft het recht Leaseproducten per direct terug te nemen, in het geval:
-          Afnemer niet tijdig betaalt of Afnemer één of meer andere verplichtingen op grond van de Leaseovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en/of de gebruiksvoorwaarden (bijlage 1) niet nakomt;
-          Afnemer surséance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
-          Afnemer besluit tot ontbinding of liquidatie van haar onderneming of tot feitelijke staking daarvan;
-          Afnemer naar het buitenland verhuist;
-          Afnemer op enige wijze de beschikking over haar vermogen verliest;
-          Beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende goederen van de Afnemer of op het Leaseproduct;
-          Het Leaseproduct gestolen is en na 30 dagen na vermissing nog niet terug is.
4.         Afnemer is verplicht Eetkoeriers.nl  per direct schriftelijk op de hoogte te stellen van de in artikel 15.3 genoemde omstandigheden.
5.         Afnemer is verplicht de beslagleggende deurwaarder, politie of justitie, de bewindvoerder of curator per direct bekend te maken met de Leaseovereenkomst. Afnemer machtigt Eetkoeriers.nl  bij dezen om eventueel namens Afnemer maatregelen te treffen voor de terugname van het Leaseproduct.
6.         Afnemer is verplicht om Eetkoeriers.nl  bij beëindiging of ontbinding van de Leaseovereenkomst door Eetkoeriers.nl  schadeloos te stellen voor onder andere, maar niet beperkt tot:
-          De som van achterstallige Termijnbedragen, verschuldigde handelsrente, en het totaal aan nog resterende Termijnbedragen;
-          Kosten voor de terugname van het Leaseproduct;
-          Indien er beslag is gelegd op het Leaseproduct, de Termijnbedragen totdat het Leaseproduct weer vrij van beslag en in het bezit van Eetkoeriers.nl  is, voor zover dit een langere periode is dan de nog resterende verschuldigde Termijnbedragen conform de in de Leaseovereenkomst overeengekomen Leaseperiode;
-          De vervangingskosten van het Leaseproduct bij diefstal of vermissing, indien deze niet door de verzekering worden vergoed.
7.         Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Eetkoeriers.nl  heeft moeten maken door niet-nakoming van de verplichtingen uit de Leaseovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden door Afnemer, komen volledig voor rekening van Afnemer.
8.         De Termijnbedragen blijven doorlopen totdat de Leaseovereenkomst is geëindigd én het Leaseproduct terug in bezit is van Eetkoeriers.nl .
9.         Ontbinding van de Leaseovereenkomst door Afnemer leidt nimmer tot enige de verplichting tot terugbetaling van de reeds door Afnemer aan Eetkoeriers.nl  betaalde (Termijn)bedragen.

Artikel 16 - Inlevering van het Leaseproduct
1.       Afnemer moet het Leaseproduct uiterlijk op de laatste werkdag van de in de Leaseovereenkomst afgesproken Leaseperiode inleveren op een door Eetkoeriers.nl  aan te wijzen adres.
2.       Afnemer moet uiterlijk 5 werkdagen voor het einde van de Leaseperiode een afspraak maken met Eetkoeriers.nl  voor de inlevering van het Leaseproduct.
3.       Indien het Leaseproduct niet (tijdig) wordt ingeleverd, is Afnemer betaling van aanvullende (Termijn)bedragen in verband met het Leaseproduct verschuldigd tot het moment dat het Leaseproduct retour is bij Eetkoeriers.nl
4.       Bij inlevering van het Leaseproduct beoordeelt een medewerker van Eetkoeriers.nl  samen met Afnemer of het Leaseproduct beschadigd is, schoon is en of alle bij het Leaseproduct behorende  onderdelen, waaronder de twee sleutels, en documenten aanwezig zijn. Het resultaat van die beoordeling wordt vastgelegd in een innamerapport. Het innamerapport is doorslaggevend.
5.       Als bij inlevering schade aan het Leaseproduct wordt geconstateerd en deze schade niet is gemeld, niet onder de dekking van de (casco)verzekering valt en/of niet is vermeld op de ontvangstbevestiging zoals omschreven in artikel 6.10 van deze Algemene Voorwaarden, dan komt deze schade voor rekening van Afnemer.
6.       Als het Leaseproduct niet schoon wordt ingeleverd, mag Eetkoeriers.nl  de schoonmaakkosten, met een minimum van € €50,00 exclusief BTW, bij Afnemer in rekening brengen.
7.       Mocht het Leaseproduct bij inlevering in duidelijk minder goede staat zijn dan bij normaal gebruik en onderhoud verwacht mag worden, dan heeft Eetkoeriers.nl  het recht de waardevermindering bij Afnemer in rekening te brengen.
8.       Bij het missen van onderdelen, sleutels en/of documenten worden de kosten voor vervanging en waardevermindering in rekening gebracht bij Afnemer.
9.       Veranderingen of toevoegingen die door Afnemer zijn aangebracht op het Leaseproduct dienen door Afnemer bij inlevering te zijn verwijderd zonder dat dit schade aanbrengt aan het Leaseproduct. Bij niet-nakoming van deze verplichting door Afnemer heeft Eetkoeriers.nl  het recht het Leaseproduct in originele staat terug te brengen. De kosten daarvan komen voor rekening van Afnemer.
10.   Indien door Afnemer aangebrachte accessoires niet worden verwijderd, wordt Eetkoeriers.nl  bij inlevering van het Leaseproduct zonder vergoeding eigenaar van de accessoires.
11.   Indien Afnemer het Leaseproduct niet voor het einde van de Leaseovereenkomst inlevert, is Eetkoeriers.nl  gerechtigd de plaats te betreden waar het Leaseproduct zich bevindt om deze onder zich te nemen. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer.
12.   Afnemer dient Eetkoeriers.nl  te compenseren voor gederfde inkomsten indien deze het Leaseproduct niet opnieuw kan verhuren doordat meer dan redelijke reparaties of herstel dienen te worden verricht na het inleveren van het Leaseproduct.

Artikel 17 - Overmacht
1.         Indien Eetkoeriers.nl  door overmacht tijdelijk niet in staat is de Leaseovereenkomst na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de Leaseovereenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
2.         Indien Eetkoeriers.nl  door overmacht blijvend niet in staat is de Leaseovereenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen zonder dat Eetkoeriers.nl  gehouden zal zijn tot het betalen van enige (schade)vergoeding aan Afnemer. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) Eetkoeriers.nl  en/of andere hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
1.         Eetkoeriers.nl  is niet aansprakelijk voor (in)directe en/of immateriële schade die door of vanwege het Leaseproduct, is veroorzaakt aan de zijde van Afnemer, Bezorger of derden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij Eetkoeriers.nl .
2.         Eetkoeriers.nl  is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde
derden.
3.         Eetkoeriers.nl  is niet aansprakelijk voor schade als Afnemer ten behoeve van de Leaseovereenkomst onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt aan Eetkoeriers.nl .
4.         Wanneer Eetkoeriers.nl  aansprakelijk is jegens Afnemer, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering van Eetkoeriers.nl  wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Eetkoeriers.nl  niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de som van Termijnbedragen van voorafgaande 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
5.         Afnemer vrijwaart Eetkoeriers.nl  van aanspraken van Bezorgers of derden, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – vergoeding van kosten, (letsel)schades, betaling van boetes voortvloeiende uit het gebruik van het Leaseproduct.
6.         Als Afnemer haar (risico op) schade als gevolg van het afnemen en/of gebruik van de Leaseproducten, waaronder – maar niet uitsluitend - haar eigen directe en indirect (bedrijfs-) schade, schade aan Bezorgers, schade aan derden en schade aan de Leaseproducten, wenst te verzekeren, dient Afnemer zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een passende (bedrijfs-) risico- en/of aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 19 – Hoofdelijkheid
1.         Indien meerdere (rechts-)personen als Afnemer van de Leaseproducten zijn vermeld, is ieder van hen hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor nakoming uit de Leaseovereenkomst en de Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten
1.         Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Leaseproducten berusten bij Eetkoeriers.nl , dan wel haar licentiegevers of andere derden, en gaan door de Leaseovereenkomst niet op Afnemer over.
2.         Ook indien onderdelen door Eetkoeriers.nl  specifiek voor Afnemer zijn ontworpen en/of ontwikkeld, gaan de daarbij ontstane intellectuele eigendomsrechten niet over op Afnemer.

Artikel 21 – Privacy
1.        Het is Afnemer bekend dat de Leaseproducten uitgerust kunnen zijn met een track & trace systeem. Eetkoeriers.nl  heeft de beschikking over alle informatie in dit systeem en zal hier vertrouwelijk mee omgaan. De gegevens worden door Eetkoeriers.nl  in beginsel uitsluitend gebruikt in verband met de facturering aan de Afnemer. Deze gegevens zullen niet zonder schriftelijke toestemming van Afnemer gedeeld worden met andere partijen, behoudens indien een wettelijke verplichting en/of toezichthoudende instantie haar daartoe verplicht.
2.        Eetkoeriers.nl  verwerkt persoonsgegevens zoals vermeld in haar Privacy statement.

Artikel 22 – Toepasselijk recht
1.         Op de Leaseovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en daaraan gerelateerde overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

Artikel 23 – Slotbepalingen
1.         Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen geldig.
2.         De Nederlandstalige versie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.

Artikel 24 – Klachten
1.         Bij klachten of andere vragen kan Afnemer contact opnemen met Eetkoeriers.nl  via info@Eetkoeriers.nl .